Algemene voorwaarden:

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sing2ACTvzw met maatschappelijke zetel te Kessel-Lo en ingeschreven in K.B.O. onder nummer 0746.594.548.

Alle communicatie verloopt via info@sing2act.be

1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Sing2ACTvzw met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Sing2ACTvzw behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

2. Producten en diensten 
Sing2ACTvzw garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Sing2ACTvzw zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

3. Zangcoaching en acceptance & commitment training
Sing2ACTvzw biedt geen psychologische begeleiding of psychotherapie. Hoewel de begeleiding tot doel heeft de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid willen we duidelijk stellen dat Sing2ACTvzw dit doet met coaching geen therapie. Sing2ACTvzw stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven door het aanreiken van wetenschappelijk bewezen tools. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

4. Kwaliteitsborging, beroepsgeheim, deontologie
Hoewel geen juridische basis beroepsgeheim verplicht voor Sing2ACTvzw, garanderen we beroepsgeheim voor alle onderwerpen die tijdens een sessie worden besproken. Sing2ACTvzw hecht waarden aan wederzijds vertrouwen en zal daarom deze informatie voor zich houden. Wij vragen de klant ook intieme gesprekken voor zich te houden. Maar willen de klant wel motiveren om zijn positieve ervaringen te delen met anderen.

5. Deelname en aansprakelijkheid
Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Sing2ACTvzw, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

6. Privacy
Sing2ACT draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede zorg, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent.

7. Cliëntdossier 
Bij opstart van de begeleiding wordt een cliëntdossier aangemaakt. Dit omvat: cliëntfiche, cliëntgegevens, voorkeuren van de cliënt en een overzicht van de sessies met behandelde topics.

8. Tarieven 
De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website en zoals vermeld op  de overeenkomst.  

9. Betaling 
Betaling gebeurt zoals beschreven op de website en bepaald in de overeenkomst. Via voorafbetaling (traject), na afloop van een sessie, of betaald binnen 10 dagen na prestatie. KBC BE32 7360 6690 4402. Eventuele andere, bijkomende kosten zoals lidgelden worden zo snel mogelijk verrekend, in inschrijving is pas definitief na betaling van lidgeld of inschrijvingsgeld. Of betaald binnen 10 dagen na prestatie. KBC BE48 7330 4448 3927
Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van € 15,00 aangerekend.

10. Annulatie 
Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos tot 24u voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat Sing2ACTvzw de annulatie ontvangt per e-mail, sms, telefoon (gsm) of voicemail.
Latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen worden integraal aangerekend. Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.
Wanneer de cliënt een traject of overeenkomst voortijdig beëindigt geeft dat geen recht op terugbetaling van eerdere betalingen en ontslaat dit de cliënt niet van toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

11. Overmacht 
Sing2ACTvzw stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar Sing2ACTvzw geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Sing2ACTvzw niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak naar een nieuwe datum gezocht. Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht is Sing2ACTvzw gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de cliënt enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien Sing2ACTvzw op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt deze het recht op betaling van alle geleverde prestaties.

12. Opschorting en ontbinding 
Indien het vertrouwen van Sing2ACTvzw in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Sing2ACTvzw zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.
Sing2ACTvzw kan de begeleiding of overeenkomst ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is. In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing gemotiveerd en helder gecommuniceerd. Sing2ACTvzw behoudt het recht op betaling van geleverde prestaties maar toekomstig ingeplande sessies binnen het traject worden geannuleerd en niet verrekend.

13. Intellectuele rechten 
Sing2ACTvzw behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sing2ACTvzw en vermelding ervan.

14. Klachtenprocedure
Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, per mail, schriftelijk of in een persoonlijk onderhoud. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan Sing2ACTvzw binnen de 10 werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van betalingsverplichting.